Microfusa

Представление

Прочетете официалното описание

ÐÐ¸Ð²Ð¾Ñ Ð² ÑÑилиÑеÑо

ÐневниÑÑ Ð³ÑаÑик в ÑÑилиÑеÑо е Ñазделен Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÐºÐ»Ð°ÑовеÑе; ÑеоÑÐ¸Ñ Ð¸ пÑакÑика, в компÑÑÑÑниÑе зали и ÑÑÑдиа. ÐлаÑовеÑе Ñе ÑÑководÑÑ Ð¾Ñ ÐºÐ²Ð°Ð»Ð¸ÑиÑиÑани пÑеподаваÑели, коиÑо пÑÐ¸Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð² ÑÑебнаÑа ÑÑеда, каÑо ÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ Ð¼ÐµÑодологиÑÑа на ÑÑилиÑеÑо. Ð ÑÑилиÑеÑо Ñе пÑÐ¾Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ ÑаÑове за обÑÑение и пÑакÑика Ñ Ð²ÑиÑки необÑодими ÑдобÑÑва и ÑÑед ÑÑÑÑениÑиÑе, ÑииÑо ÑаланÑи, Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ жажда за ÑÑене пÑавÑÑ ÑÑилиÑеÑо вÑлнÑваÑо и ÑвоÑÑеÑко мÑÑÑо, кÑдеÑо да ÑÑаÑ.

school

ÐаÑиÑе ÑÑениÑи Ð¸Ð´Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð²ÑиÑки кÑаиÑа на планеÑаÑа Ñ ÐµÐ´Ð½Ð° Ñел: да Ñе наÑÑÐ°Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐºÐ¾Ñо е вÑзможно повеÑе, да Ñе вÑÐ·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð¼Ð°ÐºÑимално Ð¾Ñ Ð²ÑÑка минÑÑа, коÑÑо Ñа ÑÑк, за да поÑÑÐ¸Ð³Ð½Ð°Ñ Ð¼ÐµÑÑаÑа Ñи. УÑилиÑеÑо Microfusa има голÑмо ÑазнообÑазие Ð¾Ñ ÐºÑÑÑове и квалиÑикаÑии, вÑÑка Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¸Ñо е Ñ ÑазлиÑен гÑаÑик и пÑодÑлжиÑелноÑÑ. ÐÑеди много вÑеме ÑÑениÑиÑе Ð¾Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑазлиÑен пÑоизÑод, но Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ð¸ инÑеÑеÑи, Ñе ÑÑеÑÐ°Ñ Ð¸ запоÑÐ²Ð°Ñ Ð´Ð° Ñи ÑÑÑÑÑдниÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾ пÑоекÑи. УÑиÑелиÑе в ALT = "ÑÑилиÑеÑо Ñа виÑоко квалиÑиÑиÑани в ÑвоÑÑа облаÑÑ Ð¸ доÑÑавÑÑ Ð¼Ð¾ÑивиÑаÑи и динамиÑни ÑпÑажнениÑ. СÑÑденÑиÑе Ñе пÑиÑÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¸ двеÑе ÑеоÑеÑиÑни и пÑакÑиÑеÑки Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñе намеÑиÑе обÑÑÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ демонÑÑÑаÑии, полезни, инÑоÑмаÑивни и вдÑÑновÑваÑи. Microfusa пÑедлага знаÑиÑелно повеÑе вÑеме за ÑÑÑденÑиÑе, Ñака Ñе Ñе Microfusa да пÑакÑикÑваме в клаÑниÑе ÑÑаи и ÑÑÑдииÑе, каÑо ÑелÑа ни е да подÑÑанваме желаниеÑо да Ñе ÑÑим ÐÑез ÑÑлаÑа година Microfusa е домакин на допÑлниÑелни ÑеÑии каÑо конÑеÑенÑии (майÑÑоÑÑки клаÑове), демонÑÑÑаÑионни ÑеÑии за пÑодÑкÑи, поÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ дÑ.

school

Ð Microfusa ние подкÑепÑме иниÑиаÑиви и пÑоекÑи и винаги ÑлÑÑаме за пÑÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ÑабоÑни меÑÑа. Ðко полÑÑим вÑзможноÑÑ Ð´Ð° полÑÑим ÑÑаж, ÑÑÑÑÑдниÑеÑÑво или ÑабоÑа Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸, ние пÑавим вÑиÑко по ÑилиÑе Ñи, за да го поÑÑигнем. Ðе можем да гаÑанÑиÑаме ÑÑÐ¿ÐµÑ Ð·Ð° вÑиÑки, коиÑо Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð²Ð°Ñ Ð¿Ñез наÑиÑе вÑаÑи, но ÑÐ°ÐºÑ Ð¾ÑÑава ÑакÑÑÑ, Ñе Ð´Ð½ÐµÑ Ð² индÑÑÑÑиÑÑа ÑабоÑÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ пÑоÑеÑионалиÑÑи, коиÑо запоÑнаÑа каÑиеÑаÑа Ñи в наÑаÑа пÑогÑама за обÑÑение. УÑебнаÑа пÑогÑама, коÑÑо Ñе пÑеподава в клаÑ, може да бÑде доÑÑÑпна и под ÑоÑмаÑа на ÑÑководÑÑво за обÑÑение, коеÑо може да Ñе използва каÑо книга Ñ ÑвÑÑда коÑиÑа или вÑв ÐиÑÑÑÐ°Ð»Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð¼Ð¿ÑÑ.

ÐивоÑÑÑ Ð² ÐаÑÑелона

barcelona

ÐколноÑÑиÑе ÐÑÑка година наÑеÑо ÑÑилиÑе поÑÑеÑа ÑÑÑденÑи Ð¾Ñ ÑÑл ÑвÑÑ. Ðдно Ð¾Ñ Ð½ÐµÑаÑа, коиÑо ги Ð´Ð¾Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ Ð´Ð¾ Microfusa Barcelona е оÑаÑованиеÑо на ÑÐ°Ð¼Ð¸Ñ Ð³Ñад. Ðез да Ñе оÑклонÑва Ð¾Ñ Ð´ÑÑгиÑе гÑадове, в коиÑо Microfusa има оÑоÑизиÑани ÑенÑÑове, ÑÐ°ÐºÑ Ðµ, Ñе ÐаÑÑелона Ñе е пÑевÑÑнала в един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-попÑлÑÑниÑе евÑопейÑки гÑадове. ÐÑадÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ðµ да Ñе поÑвали Ñ Ð³Ð¾Ð»Ñмо кÑлÑÑÑно ÑазнообÑазие, велика аÑÑиÑекÑÑÑа и домакин на голÑм бÑой кÑлÑÑÑни ÑÑбиÑÐ¸Ñ Ð¸ ÑеÑÑивали. ХоÑаÑа Ð¾Ñ ÐаÑÑелона Ñа извеÑÑни ÑÑÑ ÑвоÑÑа Ñоплина и ÑолеÑанÑноÑÑ. Ðа ÑÑÑденÑи, идваÑи Ð¾Ñ Ð´ÑÑги Ñегиони или дÑÑжави, Ñова е оÑлиÑна вÑзможноÑÑ Ð´Ð° комбиниÑÐ°Ñ ÑвоиÑе пÑоÑÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ Ð¾ÑкÑиванеÑо на ÐаÑÑелона. ÐеднÑж ÑÑк, Ñе намеÑиÑе гÑад, койÑо наиÑÑина може да бÑде опиÑан каÑо дÑевен и модеÑен. ÐÑÑиÑекÑÑÑаÑа обÑваÑа ÑилÑдолеÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑимÑкаÑа епоÑа до модеÑниÑе вÑемена Ñ ÑедÑовÑи на каÑалонÑкоÑо модеÑниÑÑиÑно движение Ð¾Ñ Ð°ÑÑиÑекÑи каÑо ÐнÑони ÐаÑди ÐÑÐ¸Ñ Ðоменек I ÐонÑÐ°Ð½ÐµÑ Ð¸ ÐÑиг. (La Sagrada Familia, Parc Guell и болниÑаÑа Sant Pau Ñа Ñамо на минÑÑи Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ ÑенÑÑÑ). Ðо Ñова не ÑпиÑа доÑÑк! ÐÑлÑÑÑниÑе пÑÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° гÑада Ñа огÑомни: мÑзеи Ð¾Ñ ÑвеÑовна клаÑа, изложби, ÑеаÑÑÑ, конÑеÑÑи, какÑо и мÑзикални ÑеÑÑивали каÑо Sonar и Primavera Sound, коиÑо пÑивлиÑÐ°Ñ ÑвеÑовниÑе пÑемиеÑи.

barcelona

ÐаÑÑанÑване Ðдно Ð¾Ñ Ð¾ÑновниÑе изиÑÐºÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑÑениÑиÑе, пÑиÑÑигаÑи Ð¾Ñ Ð´ÑÑги меÑÑа, е наÑÑанÑване. Ð ÐаÑÑелона Ñе пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ ÑÑи ÑазлиÑни вида наÑÑанÑване. Ðай-ÑеÑÑо ÑÑеÑаноÑо е да Ñе намеÑи ÑÑÐ°Ñ Ð² Ð¾Ð±Ñ Ð°Ð¿Ð°ÑÑаменÑ. Ðма нÑколко ÑебÑайÑа, коиÑо пÑедоÑÑавÑÑ Ð¿Ð»Ð¾Ñки ловни ÑÑлÑги. Ðбикновено наÑиÑе ÑÑÑденÑи пÑÑво Ð½Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ ÑÑÐ°Ñ Ð² близоÑÑ Ð´Ð¾ ÑÑилиÑеÑо и Ñ Ð½Ð°Ð¿Ñедване на годинаÑа намиÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾-добÑи или по-евÑини вÑзможноÑÑи ÑÑез дÑÑги ÑÑениÑи в ÑÑилиÑеÑо или на боÑда на бÑлеÑина. ÐÑÑга вÑзможноÑÑ Ðµ да Ñе намеÑи обÑежиÑие. Те обикновено пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð¿ÑлниÑелни ÑÑлÑги за оÑдаване под наем на ÑаÑÑни лиÑа, каÑо напÑÐ¸Ð¼ÐµÑ ÑÑлÑги за поÑиÑÑване и пÑане. РазÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ визи Ðко не ÑÑе иÑпанÑки гÑажданин или Ð¾Ñ ÐвÑопейÑÐºÐ¸Ñ ÑÑÑз (ÐеÑманиÑ, ÐвÑÑÑиÑ, ÐелгиÑ, ÐÑлгаÑиÑ, Ð¥ÑÑваÑиÑ, ÐипÑÑ, ÐаниÑ, ÐÑÑониÑ, ФинландиÑ, ФÑанÑиÑ, ÐÑÑÑиÑ, ХоландиÑ, УнгаÑиÑ, ÐÑландиÑ, ÐÑалиÑ, ÐаÑвиÑ, ÐиÑва, ÐÑкÑембÑÑг, ÐалÑа, ÐолÑа, ÐоÑÑÑгалиÑ, ÐбединеноÑо кÑалÑÑво, ЧеÑиÑ, РÑмÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸ ШвеÑиÑ) или ÐиÑÑенÑайн, ÐÑландиÑ, ÐоÑÐ²ÐµÐ³Ð¸Ñ Ð¸ ШвейÑаÑиÑ, за да Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° пÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ ÐºÑÑÑ Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑе Ð¾Ñ ÑеÑÑ Ð¼ÐµÑеÑа, ÑÑÑбва да полÑÑиÑе ÑазÑеÑение за пÑебиваване на ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ (NIE) , Ðа да полÑÑиÑе Ñози докÑменÑ, ÑÑÑбва да попÑлниÑе необÑодимиÑе докÑменÑи в иÑпанÑкоÑо конÑÑлÑÑво вÑв ваÑаÑа ÑÑÑана на пÑебиваване. ÐмаÑе нÑжда Ð¾Ñ Ð²Ð¸Ð·Ð° за пÑебиваване на ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ (Ñип D), коÑÑо, Ñлед каÑо пÑиÑÑигнеÑе в ÐÑпаниÑ, Ñе ви позволи да кандидаÑÑÑваÑе за ваÑаÑа NIE Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑейÑкоÑо ÑпÑавление. ÐмаÑе 30 дни Ñлед пÑиÑÑиганеÑо Ñи, за да завÑÑÑиÑе Ñова. NIE Ñе ви позволи да пÑебиваваÑе законно в ÑÑÑанаÑа и да пÑÑÑваÑе до вÑиÑки дÑÑжави-Ñленки на ÐС, коиÑо Ñа подпиÑали договоÑа за Ñвободно движение Ñ Ð¿ÑавиÑелÑÑвоÑо на ÐÑпаниÑ.

Места

Барселона

Address
Ronda Guinardó, 65
08024 Барселона, Каталония, Испания

Мадрид

Address
Calle de Isabel la Católica, 6 28013 Madrid
28013 Мадрид, Мадридска общност, Испания

Испания онлайн

Address
Ronda de Guinardo 65
08024 Испания онлайн, Испания